2021-03-11

Regulamin wynajmu sal, sprzetu i innych usług

REGULAMIN WYNAJMU SAL  SPRZĘTU I INNYCH  USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ  MIEJSKI DOM KULTURY W MŁAWIE

§ 1 Definicje

1.      Wynajmujący - Miejski Dom Kultury w Mławie zwany dalej MDK.

2.      Najemca/Wypożyczający – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali, sprzętu lub zespołu artystycznego  i ponosi odpowiedzialność za przedmiot najmu Wydarzenia.

3.      Wydarzenie – szkolenie, konferencja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.

4.      Sprzęt– sprzęt multimedialny, oświetleniowy i nagłaśniający pozostający w dyspozycji Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

5.      Zespół  – zespoły  uczestniczący  w zajęciach sekcji MDK w Mławie.

6.      Regulamin – niniejszy dokument Miejskiego Domu Kultury w Mławie regulujący zasady korzystania z wynajmowanych sal i sprzętu i zasad udziału w wydarzeniach sekcji i zespołów

MDK.

7.      Organizator – organizator Wydarzenia.

8.      Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.

9.      Umowa – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy MDK i Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni lub sprzętu, na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

 

§ 2 Podstawa prawna

1.      Miejski Dom Kultury w Mławie będący samorządową instytucją kultury został powołany          i uzyskał osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mława w dniu  2 stycznia 1995 r. pod pozycją nr 3. Działalność Miejskiego Domu Kultury w Mławie  finansowana jest częściowo z budżetu gminy, a w części  z dochodów własnych, na które składają się m.in. : dochody z odpłatnego organizowania imprez, dochody
z działalności kina, dochody z odpłatnego prowadzenia kół zainteresowań, dochody z wynajmu sal, sprzętu i usług  innych. 

2.      Na pozyskiwanie środków własnych Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie pozwala  zapis
w statucie jednostki zawarty w rozdziale IV § 8 Majątek i finanse, który mówi że Miejski Dom Kultury prowadzi działalność dochodową. Wpływy z tej działalności przeznaczane są na cele statutowe oraz  art.28 ust.2 Ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25-10-1991 r  / Dz. U. z 2001 r. poz.123 z póż.zm./  

3.      Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mławie ustala stawki za organizację imprez, spotkań      
z wykorzystaniem sprzętu i pomieszczeń MDK oraz stawki inne usługi świadczone przez MDK.  4.Przydzieloną i nabytą częścią mienia w ramach posiadanych środków MDK gospodaruje samodzielnie. MDK  może zbywać środki trwałe i pokrywać koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, przy czym przychodami są  m.in. wpływy
z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób trzecich oraz przychody z tytułu świadczonych usług. 

5.      Z tytułu świadczonych usług, w świetle art.15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  
od towarów i usług, MDK w Mławie  jest   czynnym podatnikiem VAT.

6.      Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr. 54 poz. 535 ze zm./  opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z brzmieniem
art. 15 ust.1 ustawy o VAT , podatnikami są m.in.  osoby prawne / takim podmiotem jest MDK/ wykonujące samodzielnie działalność dochodową, o której mowa w ust. 2 , bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

7.      Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.1 ustawy o VAT część usług które świadczy MDK jest zwolnione            z obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Do takich usług należą m.in.: 

a)      prowadzenie kół zainteresowań / np. nauka gry na instrumentach, nauka tańca, śpiewu, plastyka,/

b)      usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych.

8.      Pozostałe usługi i dostawa towarów, które świadczy MDK takich jak m.in.: wynajem,
czy  wypożyczenie sprzętu, wynajem sal, organizacja opraw artystycznych, organizacja różnych uroczystości oraz imprez polegająca na nagłośnieniu, oświetleniu wraz z obsługą techniczną, które mają miejsce w innych instytucjach kultury, stowarzyszeniach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach gospodarczych nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisów art. 43 ust.1 pkt. 33 lit.a ustawy o podatku od towarów             
i usług.

9.      Wynajem sal, czynności zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługi technicznej         
w ramach różnych uroczystości i imprez okolicznościowych nie mogą być uznane za czynności w zakresie kultury. Są to czynności techniczne nie kulturalne i podlegają przepisom  ustawy       
o podatku  VAT, a tym samym nie mogą być zwolnione z opłat w myśl wspomnianej ustawy.

 

 

§ 3 Regulamin

I.ZASADY OGÓLNE

1.      Wstępnej rezerwacji sal, sprzętu i innych usług można dokonać telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni przed terminem wynajmu sali/sprzętu lub innych usług.

2.      Rezerwacja zespołu artystycznego  dokonywana jest na 1 miesiąc przed wydarzeniem.

3.      Ostatecznej rezerwacji należy dokonać bezpośrednio, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@mdkmlawa.com (decyduje data wpływu) oraz wypełniając zamieszczone na stronie MDK zgłoszenie wynajmu sal, sprzętu, zespołów i innych usług świadczonych przez MDK, które stanowi integralną cześć umowy.

4.      Ostateczna rezerwacja wynajmu sali w budynku MDK przy ul. Stary Rynek 13 w Mławie, sprzętu stanowiącego własność MDK lub innych usług, oznacza, że została zawarta umowa cywilno – prawna na wykonanie usługi o określonej w zgłoszeniu o wartości zgodnej            
z cennikiem  zamieszczonym na stronie internetowej www.mdkmlawa.com,  bądź zgodnie        z indywidualnie wynegocjowaną ceną pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

5.      W celu zawarcia umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:

b)      pełną nazwę, adres i NIP Najemcy,

c)      dane osoby uprawnionej do reprezentowania najemcy lub stosowne pełnomocnictwa,

d)     określenie terminu wynajmu sal i ich ustawienia/przygotowania,

e)      określenie specyfikacji sprzętu i termin jego wynajęcia,

f)       rider techniczny wydarzenia,

g)      scenariusz wydarzenia.

6.      Decyzję o zawarciu umowy w trybie krótszym niż określona w pkt. 1 i 2 podejmuje Dyrektor

MDK.

7.      Umowę z Najemcą podpisuje Dyrektor MDK.

8.      Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń i sprzętu przysługuje następującym podmiotom:

a)      kołom i sekcjom zainteresowań działającym przy MDK,

b)      jednostkom organizacyjnym miasta,

c)      innym podmiotom wykonującym zadania ustawowe gminy.

10.  Faktura za wynajem sal, sprzętu lub zespołów  zostaje  wystawiona w dniu Wydarzenia.

11.  Najemca otrzymuje dostęp do sali/sprzętu przed Wydarzeniem na czas określony w umowie najmu.

12.   Najemca oświadcza, że w związku z Najmem nie zostaną złamane przepisy prawa pracy związane z wyznaczonym czasem pracy pracowników MDK i warunkami socjalnymi
oraz  BHP zapewnionymi przez Organizatora.

13.  W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu doliczamy opłatę wg cennika.

14.  W przypadku przedłużenia wynajmu sprzętu, za każdą kolejną dobę dolicza się opłatę
wg cennika.

15.  Rezerwujemy sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu sali lub sprzętu     w przypadku nakładających się innych rezerwacji lub imprez w tym samym czasie.

 

II. SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY, OŚWIETLENIOWY I INNY

 

1.      Osoba lub instytucja wypożyczająca sprzęt ponosi koszty jego transportu. Samochód musi być przystosowany do przewozu sprzętu elektronicznego. W razie niespełnienia tego warunku pracownik odpowiedzialny za sprzęt z ramienia MDK zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu.

2.      Najemca musi również zapewnić ludzi do załadunku i rozładunku i rozłożenia/złożenia wynajmowanego sprzętu na własny koszt lub koszt ten wliczony będzie w koszt usługi (pomoc techniczna).

3.      Najemca jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt stanowiący własność MDK od momentu załadunku, aż do momentu rozładunku i wniesienia go do MDK. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe podczas najmu odpowiedzialny jest Najemca, który zostaje obciążany pełnymi kosztami likwidacji szkód i naprawy.

4.      Najemca zobowiązuje się do właściwego użytkowania sprzętu w trakcie wynajmu
oraz do właściwego zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych.

5.      Z zasady sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wypożyczany jest tylko i wyłącznie z obsługą (akustyk, specjalista ds. oświetlenia). W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor MDK może podjąć decyzje o wypożyczeniu sprzętu bez obsługi. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest
do zapewnienia profesjonalnej obsługi sprzętu. 

6.      Najemca nie może użyczać lub wypożyczać sprzętu osobom trzecim.

7.      Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się zapewnić dostęp do energii elektrycznej wraz
z niezbędnymi zabezpieczeniami i osobą z odpowiednimi uprawnieniami ( o ile są wymagane).

8.      W trakcie Wydarzenia Najemca zobowiązuje się zapewnić zaplecze socjalne pracownikom technicznym MDK (dostęp do bieżącej wody i toalet) oraz posiłek w przypadku, gdy czas pracy pracowników przekroczy 8 godzin.

9.      MDK w Mławie nie wynajmuje: 

a)      pojedynczych elementów nagłośnienia  (np. okablowanie, końcówki mocy);

b)      instrumentów muzycznych;

c)      pieców gitarowych.

 

III. SALE MDK

1.      MDK dysponuje nw. salami na maksymalną ilość osób :

l.p

NAZWA

Ilość osób

 

1

SALA KONFERENCYJNA DUŻA  I P.

80

 

2

SALA KONFERENCYJNA ŚREDNIA I P.

60

3

SALA KONFERENCYJNA MAŁA I  P.

20

4

MAŁA SALA KONFERENCYJNA III P.

13

5

SALA KINA

268

6

INNE SALE

WEDŁUG USTALEŃ

 

2.      W salach udostępnione może być następujące wyposażenie i sprzęt:

a) Sala duża, sala średnia i mała I p. 

1.      Możliwość zaciemnienia Sali 

2.      Projektor multimedialny

3.      Zestaw nagłośnieniowy z mikrofonami bezprzewodowymi (3 szt.)

4.       Flipcharty

5.      WI FI i dostęp do Internetu

 

b) Sala Kina

1.      Możliwość podłączenia projektora multimedialnego i rozstawienia ekranu

2.      Możliwość rozstawienia zestawu nagłośnieniowego z mikrofonami bezprzewodowymi

3.       Możliwość korzystania z ekranu kinowego oraz emisji obrazu z kinooperatorni.

 c)Pozostałe sale

1.      Możliwość podłączenia projektora multimedialnego i rozstawienia ekranu

2.      Możliwość rozstawienia zestawu nagłośnieniowego z mikrofonami bezprzewodowymi

3.       Flipcharty

 

3.      W wynajętej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

4.      Najemca oświadcza, że podczas organizowanych w salach MDK wydarzeń nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich innych osób.

5.      Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali.

6.      W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za salę.

7.      Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją
wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.

8.      Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić stan sali              
i sprzętu.

9.      Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

10.  Najemca nie może użyczać lub wypożyczać sprzętu i sal osobom trzecim.

 

IV. ZESPOŁY MDK

 

1.      Zespoły artystyczne , które biorą udział w sekcjach artystycznych MDK mogą uczestniczyć
w wydarzeniach artystycznych, których Organizatorem są podmioty lub osoby inne niż MDK

2.      Niezależnie od czasu występu każdorazowo Wynajmujący lub Organizator ma obowiązek:

a)      zapewnienia transportu dla zespołu/ lub zwrotu kosztów dojazdu,

b)      zapewnienia posiłku dla zespołu i opiekunów o ile zaangażowanie zespołu

(próba, dojazd, pobyt/przyjazd) trwają dłużej niż 3 godziny,

c)      przedstawienia zespołu podczas Wydarzenia, zgodnie z informacją przesłaną
przez MDK,

d)     Zapewnienia napojów chłodzących dla zespołu i opiekunów,

e)      zapewnienia zaplecza w postaci garderoby i dostępu do toalet,

f)       ubezpieczenia uczestników lub zwrotu kosztów ubezpieczenia.

 

 

 

 

V. INNE USŁUGI

 

1.Miejski Dom Kultury w Mławie świadczy również inne usługi, w szczególności związane
z:

      a)organizacją i obsługą imprez i wydarzeń;

b)      prowadzeniem zajęć artystycznych;

c)      wynajmem strojów i dekoracji (poza strojami zespołów artystycznych działających             
w MDK, w tym Ludowego Zespołu Artystycznego Mławiacy),

d)     wykonaniem projektów graficznych.

 

§ 4 Obowiązki Stron

 

1.      Najemca, osoba prowadząca Wydarzenie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:

a)             przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku,

b)             zabronienia wstępu na wydarzenie osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego rodzaju środków odurzających,

c)             przestrzegania zakazu wnoszenia do sal posiłków i napojów gorących bez zgody          Wynajmującego,

d)            przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian, drzwi             
i szyb,

e)             ponoszenia odpowiedzialności za osoby pozostające pod opieką Najemcy           
lub osoby zaproszone przez niego,

f)              dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego,

g)             pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana,

h)             zwrotu sprzętu w stanie technicznym, w jakim został wypożyczony,

i)               zapewnienie dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez uczestników Wydarzenia          w sali w trakcie trwania Wydarzenia.

2.      Najemca zobowiązany jest podać cel wynajmu. Jeżeli cel wynajmu jest sprzeczny z niniejszym regulaminem MDK może odmówić wynajmu lub przerwać wydarzenie w trakcie jego realizacji.

3.      Wynajmujący zobowiązany jest do terminowego i zgodnego z umową wykonania usługi.

4.      Zarówno Najemca, jak i Wynajmujący  mogą odwołać Wydarzenie na warunkach określonych w umowie. W innych przypadkach stosowane będą kary umowne określone w umowie.

5.       W przypadku okoliczności od niego niezależnych MDK zastrzega sobie prawo do odwołania,

skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali, sprzętu, zespołów.

6.      Najemca zobowiązuje się do przestrzegania Procedur zapewnienia bezpieczeństwa podczas  organizowanego wydarzenia  w czasie panującej pandemii COVID -19.

 

 

 

 

 

§ 5 Przepisy końcowe

 

1.      Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez MDK oraz osoby trzecie.

2.      MDK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.mdkmlawa.com z zakładce Usługi.

3.      Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu Sali w Miejskim Domu Kultury w Mławie  poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla MDK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..