2019-03-08

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

   administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, adres siedziby: ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława, dane kontaktowe: tel. 23 654 35 85;
  w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych;
  każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
  odbiorcą danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Miasta Mława, podmioty realizujące na rzecz Miejski Dom Kultury usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Miasta Mława, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;
  mają Państwo prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
  mają Państwo również prawo (w uzasadnionym przypadku) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

1. Jak przetwarzamy dane osobowe?
Jesteśmy w świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że zadbamy o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe wykorzystujemy w celach:
1)
   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
2)
   wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
3)
   realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
4)
   zawarcia i realizacji umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń (roszczeń) po jej zakończeniu;
5)
   ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
6)
   realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
7)
   profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
8)
   ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

2. Dodatkowe informacje o danych osobowych
Komu przekazujemy Państwa dane?
W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy. W szczególności:
a)
    podmiotom przetwarzającymdane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
   aobsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
   b.  podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
b)
   innym administratoromdanych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
   a.  podmiotom czy jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa,
   b.  podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

3. Dane z innych źródeł
Z racji wykonywania zadań publicznych nałożonych na administratora, przetwarzamy dane osobowe udostępniane przez innych administratorów odpowiadających za centralne, regionalne lub lokalne rejestry państwowe.
Jeśli płacą Państwo podatki czy inne należności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

4. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

5. Przysługujące Państwu uprawnienia
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
  sprostowanie(poprawienie) danych;
  usunięciedanych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
  ograniczenie przetwarzania(wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
  dostępdo danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
  przeniesieniedanych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Prawo to nie ma zastosowania do danych, których przetwarzanie jest niezbędna do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 20 RODO ust. 3).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek w siedzibie Miejski Dom Kultury.  Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

6. Prawo sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Warunkiem jest jednak to, aby cel przetwarzania nie wynikał z nałożonego na administratora obowiązku prawnego, nie był związany z utrzymaniem porządku publicznego czy ochrony interesów żywotnych osoby, której dane dotyczą.

7. Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

8. Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Kontakt i informacje
Nasze dane kontaktowe:
Miejski Dom Kultury
Ul. Stary Rynek 13
06-500 Mława
Tel. 23 654 35 85
e-mail: sekretariat@mdkmlawa.com

Dane do kontaktów z inspektorem ochrony danych powołanym w Miejski Dom Kultury znajdują się poniżej:
Marcin Kurpiewski
e-mail: inspektor_ummlawa@open-audit.eu

W załączniku klauzula przetwarzania danych dla osób, które korzystają ze strefy zajęć w MDK. 

 

Załączniki

  Klauzula01.jpg 500,13 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Klauzula02.jpg 589,03 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się